Myoffice 2567

  Myoffice 2566

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

ใบแจ้งการชำระเงิน

   คู่มือระบบ e_Money

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2566


ข้อมูลพื้นฐาน สพม.พล อต

  โครงสร้างหน่วยงาน

  อำนาจหน้าที่

  วิสัยทัศน์/คนิยม

  พันธกิจ สพม.พล อต

  ผู้บริหารและบุคลากร

  คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่

  แผนที่แสดงที่ตั้ง

  โทรศัพท์ภายใน update 661006

  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

  E-service : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

การดำเนินงาน สพม.พล อต
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) (e-book)
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570)
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2565)
   แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)
(e-book)
   แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)
   แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565
  ปีงบประมาณ พศ.2566
   นโยบายและจุดเน้น สพม.พล อต
   แผนปฏิบัติการประจำปี  (e-book)
   แผนปฏิบัติการประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 9 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน
  ปีงบประมาณ พศ.2565

 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 นโยบายและจุดเน้น สพม.พล อต

   แผนปฏิบัติการประจำปี (e-book)
   แผนปฏิบัติการประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  ปีงบประมาณ พศ.2564
   รายงานผลการดำเนินงาน (e-book)
   รายงานผลการดำเนินงาน

   คู่มือโรงเรียนปลอดภัย Safety School  (e-book)
   คู่มือการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ (e-book)
   คู่มือการดำเนินงานโครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ (e-book)
   บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 67 .pdf
   รายงานผลโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคม USO (27 ธค 2564)
   ข้อมูลสารสนเทศ (มิถุนายน 2566 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  สายตรงนิติกร สพม.พล อต

  ประกาศ สพม.พล อต เรื่องแนวทางการลงเวลาปฏิบัติราชการ

  กฎบัตร กรอบคุณธรรม ตสน.
สพม.พล อต ปี งปม.พ.ศ.2567

  แผนเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปี งปม.พ.ศ.2565

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและระพฤติมิชอบ

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน    สพม.พล อต
เดือนกันยายน 2566
เดือนสิงหาคม 2566
เดือนกรกฎาคม 2566
ดูทั้งหมด >>>
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คู่มือระบบงาน e-GP

   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.พล อต

   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี งปม.2566 รอบ 6 เดือน

   รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี งปม.2566 รอบ 8 เดือน

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566
 

...........................................

 
 
 

update : 23 กุมภาพันธ์ 2567

 


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน : ภาษาอังกฤษ

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


     ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  (ประกาศเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2567)
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


     ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  (ประกาศเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567)
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


     ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชี ในบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กรณีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย   (ประกาศเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2567)
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


     ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล   (ประกาศเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2567)
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


     ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   (ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2567)
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   (ประกาศเมื่อ 30 มกราคม 2567)
     ประกาศ สพม.พล อต

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชี ในบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กรณีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย   (ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2567)
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   (ประกาศเมื่อ 9 มกราคม 2567)
     ประกาศ สพม.พล อต

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   (ประกาศเมื่อ 9 มกราคม 2567)
     หนังสือ ศธ04323/151
     นังสือ ศธ04323/152
     บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง
     บัญชีสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูของสถานศึกษา

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   (ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2566)
     ประกาศ สพม.พล อต

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการย้ายและการโอน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  (ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2566)
     ประกาศ สพม.พล อต

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  (ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2566)
     ประกาศ สพม.พล อต

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  (ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2566)
     ประกาศตำแหน่งว่าง

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2566)
     ประกาศตำแหน่งว่าง

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพิ่มเติม (ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2566)
     ประกาศตำแหน่งว่าง

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ใบบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   (ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2566)
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.พล อต


   "ระบบรายงานผลการรับนักเรียน 2567"

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

เขตพื้นที่บริการจังหวัดพิษณุโลก

เขตพื้นที่บริการจังหวัดอุตรดิตถ์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพม พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2567

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.พล อต


ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มอำนวยการ   สพม.พล อต


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec.plkutt@gmail.com

 

"เข้าสู่ระบบแจ้งข่าวและการจัดการเอกสารผ่านเครือข่าย"

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

"เข้าสู่ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์"


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.พล อต

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

  code_pr39  Scriptสำหรับใช้นำข่าวเฉพาะของโรงเรียนไปใช้งาน

"เข้าสู่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์"

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 

   

    

DOWNLOAD PHOTO

การให้บริการ สพม.พล อต

คู่มือการให้บริการ สพม.พล อต

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การปฏิบัติงาน สพม.พล อต

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.พล อต
ระบบขอสำเนาประวัติข้าราชการ กพ.7/กคศ.16

"OBEC_CHANNEL ชมรายการย้อนหลัง"

ทำเนียบสื่อการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ สพม.พล อต เล่มที่ 1 ปี 2566

"บริการความรู้  ถึงมือครู"
  ทำแบบทดสอบ

คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประกาศผลการแข่งขัน(มัธยมศึกษา)

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์


 ธรรมนูญโรงเรียน  สพม.พล อต

   โรงเรียนวิถีพุทธ

 

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม

ร.ร.ทรัพย์ไพรวัลย์พิทยาคม


ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

 

มาตรการป้องกันภัย สพม.พล อต

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


แบบประเมินความพึงพอใจ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ด้านการบริหารทั่วไป

ด้านวิชาการ

ด้านงบประมาณ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ข้อมูลติดต่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

หมู่  8  ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234

 Webmaster  e-mail : sec.plkutt@gmail.com      งานสารบรรณ e-mail : saraban04323@obec.go.th

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"