Myoffice 2567

คู่มือระบบ Myoffice

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

ใบแจ้งการชำระเงิน

   คู่มือระบบ e_Money

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2567


ข้อมูลพื้นฐาน สพม.พล อต

  โครงสร้างหน่วยงาน

  อำนาจหน้าที่

  วิสัยทัศน์/คนิยม

  พันธกิจ สพม.พล อต

  ผู้บริหารและบุคลากร

  คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่

  แผนที่แสดงที่ตั้ง

  โทรศัพท์ภายใน

  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

  E-service : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

การดำเนินงาน สพม.พล อต
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) (e-book)
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570)
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2565)
   แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)
(e-book)
   แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)
   แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565
  ปีงบประมาณ พศ.2567
   นโยบายและจุดเน้น สพม.พล อต
   แผนปฏิบัติการประจำปี  (e-book)
   แผนปฏิบัติการประจำปี
   แผนและความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
  ปีงบประมาณ พศ.2566

 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   นโยบายและจุดเน้น สพม.พล อต
   แผนปฏิบัติการประจำปี  (e-book)
   แผนปฏิบัติการประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน
  ปีงบประมาณ พศ.2565

 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 นโยบายและจุดเน้น สพม.พล อต

   แผนปฏิบัติการประจำปี (e-book)
   แผนปฏิบัติการประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  ปีงบประมาณ พศ.2564
   รายงานผลการดำเนินงาน (e-book)
   รายงานผลการดำเนินงาน

   คู่มือโรงเรียนปลอดภัย Safety School  (e-book)
   คู่มือการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ (e-book)
   คู่มือการดำเนินงานโครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ (e-book)
   บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 67 .pdf
   รายงานผลโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคม USO (27 ธค 2564)
   ข้อมูลสารสนเทศ
       (มิถุนายน 256
7)
 

คู่มือระบบ Big Data

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  สายตรงนิติกร สพม.พล อต

  ประกาศ สพม.พล อต เรื่องแนวทางการลงเวลาปฏิบัติราชการ

  กฎบัตร กรอบคุณธรรม ตสน.
สพม.พล อต ปี งปม.พ.ศ.2567

  แผนเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปี งปม.พ.ศ.2565

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและระพฤติมิชอบ

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน    สพม.พล อต
เดือนเมษายน 2567
เดือนมีนาคม 2567
เดือนกุมภาพันธ์ 2567
ดูทั้งหมด >>>
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คู่มือระบบงาน e-GP

   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.พล อต

   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี งปม.2566 รอบ 6 เดือน

   รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี งปม.2566 รอบ 8 เดือน

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   แนวประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566
 

...........................................

 
 
 

update : 18 กรกฎาคม 2567

 


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน : ภาษาอังกฤษแจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


แจ้งข่าวโดย....กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   สพม.พล อต


แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อตข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ
ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


แจ้งข่าวโดย....กลุ่มอำนวยการ   สพม.พล อต


"ระบบแก้หนี้ สพฐ.(DEBT OBEC)"


แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


     ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชี ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กรณีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย   (ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2567)
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


     ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชี ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กรณีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย   (ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2567)
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


     ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการพิจารณาตัดสินการประกวดแต่งเพลงมาร์ช สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ โครงการสร้างสรรค์บทเพลงเล่าเรื่องเมืองพิษณุโลก และเมืองอุตรดิตถ์   (ประกาศเมื่อ 9 กรกฎาคม 2567)
     ประกาศ สพม.พล อต

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มอำนวยการ   สพม.พล อต


     การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2   (ประกาศเมื่อ 4 กรกฏาคม 2567)
     นังสือ ศธ04323/3538
     นังสือ ศธ04323/3539
     1. ปฏิทินการย้าย
     2. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง
     3. รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน
     4. แบบคำร้องขอย้ายกรณีปกติ
     5. บัญชีรายละเอียดผู้ขอย้าย

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


     ารย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567   (ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2567)
     นังสือ ศธ04323/3291
     ประกาศสพฐ. ตัวชี้วัด
     บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


     ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567   (ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2567)
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชี ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กรณีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย   (ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2567)
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567   (ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2567)
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชี ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กรณีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย   (ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2567)
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชี ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กรณีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย   (ประกาศเมื่อ 7 มิถุนายน 2567)
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชี ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กรณีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย   (ประกาศเมื่อ 6 มิถุนายน 2567)
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชี ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กรณีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย   (ประกาศเมื่อ 4 มิถุนายน 2567)
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อการย้าย และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   (ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2567)
     ประกาศ สพม.พล อต

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.พล อต


   "ระบบรายงานผลการรับนักเรียน 2567"

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียน (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อยื่นความจำนงในการเข้าเรียน (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) ปีการศึกษา 2567

แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

เขตพื้นที่บริการจังหวัดพิษณุโลก

เขตพื้นที่บริการจังหวัดอุตรดิตถ์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพม พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2567

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.พล อต


ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มอำนวยการ   สพม.พล อต


   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec.plkutt@gmail.com

 

"เข้าสู่ระบบแจ้งข่าวและการจัดการเอกสารผ่านเครือข่าย"

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

"เข้าสู่ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์"


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.พล อต

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

  code_pr39  Scriptสำหรับใช้นำข่าวเฉพาะของโรงเรียนไปใช้งาน

"เข้าสู่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์"

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 

   

  

DOWNLOAD PHOTO

การให้บริการ สพม.พล อต

คู่มือการให้บริการ สพม.พล อต

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การปฏิบัติงาน สพม.พล อต

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.พล อต
ระบบขอสำเนาประวัติข้าราชการ กพ.7/กคศ.16

"OBEC_CHANNEL ชมรายการย้อนหลัง"

ทำเนียบสื่อการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ สพม.พล อต เล่มที่ 1 ปี 2566

"บริการความรู้  ถึงมือครู"
  ทำแบบทดสอบ

คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประกาศผลการแข่งขัน(มัธยมศึกษา)

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์


 ธรรมนูญโรงเรียน  สพม.พล อต

   โรงเรียนวิถีพุทธ

 

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม

ร.ร.ทรัพย์ไพรวัลย์พิทยาคม


ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

 

มาตรการป้องกันภัย สพม.พล อต

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.

 


แบบประเมินความพึงพอใจ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ด้านการบริหารทั่วไป

ด้านวิชาการ

ด้านงบประมาณ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ข้อมูลติดต่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

หมู่  8  ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234

 Webmaster  e-mail : sec.plkutt@gmail.com      งานสารบรรณ e-mail : saraban04323@obec.go.th

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"