มีนาคม ๒๕๖๓

    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๗)  เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๗  ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  (กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๗)  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๗  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๘๘๒,๕๐๐ บาท (สิบแปกล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อย บาทถ้วน)
 

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 


ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://secondary39.go.th หรือhttp://www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ
 


สำเนาประกาศ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235         e-mail : sec39pl@hotmail.com