ผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


 

 
 

นายสุดเขต  สวยสม

 
 

ผู้อำนวยการ สพม.พลอต

 
     
 

ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง

รองผู้อำนวยการ สพม.พลอต

 
..............
 

นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง

รองผู้อำนวยการ สพม.พลอต

 

..............
 

นายสิงห์เพชร สุทธิ

รองผู้อำนวยการ สพม.พลอต

 
     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นนเลี่ยงเมือง พิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000