แบบทดสอบกิจกรรมบริการความรู้ถึง มือครู

 
            แบบทดสอบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ ทดสอบสื่อความรู้งานต่างๆ ของแต่ละกลุ่มงานซึ่งจัดทำขึ้นและเผยแพร่เป็นความรู้ให้ทุกท่านเข้าไปศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เมื่อท่านศึกษาแล้ว สามารถทำแบบทดสอบหากทำคะแนนผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยคลิกลิงก์ตามเนื้อหาที่ต้องการด้านล่างนี้  
 
 
 
   แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการนำฝาก การถอนเงินประกันสัญญาสำหรับสถานศึกษา
https://forms.gle/uEvMiCaATh3nprbH6
   ทำอย่างไรให้ครูปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
https://forms.gle/EGqT6Hx8a4SmXwxQ9
   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
https://forms.gle/272zfTtqgkmwvDb9A
   การเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Ep.1
https://forms.gle/EeqdmnrtektTCgVK6
   ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติทะเบียนประวัติและกพ 7
https://forms.gle/7AVVz338uJ7oHYGj7
   การจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan
https://forms.gle/4AN3pqZQwExviqaQ9
   การลาศึกษาต่อภายในประเทศ Ep.1
https://forms.gle/ksr7udJAKnrmothQ9
   การลาศึกษาต่อภายในประเทศ Ep.2
https://forms.gle/RCuUZY5g9gZtNqVY7
   การกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบปพ.3 ออนไลน์
https://forms.gle/Dunc1GEKHCcXPPar8
   การขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ
https://forms.gle/5PyFaTkbyt5XZYD78
   พฤติกรรมครูที่เสี่ยงผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
https://forms.gle/PYxRddtxYhn3K8LR7