E-Service : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
     
  1. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office  
  2. ระบบสนับสนุนการบริการจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS  
  3. ระบบ e - Money สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
  4. ผลงานทางวิชาการทางการศึกษา พัฒนาสังคมการเรียนรู้ Electronic Innovations  
  5. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ)  
  6. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ (สำหรับโรงเรียนในสังกัด)