การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   

 

1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี งปม.2565

 

 

 

2. เอกสารแนบเพิ่มเติม