คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.พล อต 2565

  1.กลุ่มอำนวยการ
  2.กลุ่มบริหารงานบุคคล
  3.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  4.กลุ่มนโยบายและแผน
  5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  6.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  7.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  8.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  9.กลุ่มกฎหมายและคดี
  10.หน่วยตรวจสอบภายใน