กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : โดย นิติกร สพม.พล อต
       1พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด

100

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

101

คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16 ปี 2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
102 คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19 ปี 2560 เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา
103 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
104 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
105 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
106 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
107 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
108 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
109 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
110 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
111 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
112 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
113 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
114 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
115 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
116 พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ 2550
117 พรบ บริหารงาน ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 2562
118 รบ การศึกษาภาคบังคับ พศ 2545
      2 พระราชกฤษฎีกา
201 เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
202 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
203 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
       3 กฎ
       301 กฎ ก.ค.ศ
 

30101

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
30102 การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
30103 ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
30104 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
30105 ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
30106 ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
30107 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
30108 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551
30109 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553
30110 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
30111 ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
30112 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2561
       302 กฎกระทรวง
 
30201 แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
30202 กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
30203 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
30204 กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
30205 กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
30206 ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
30207 ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
      4 ระเบียบ ข้อบังคับ
       401 ระเบียบ ก.ค.ศ
 
40101 ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
40102 ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
40103 ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
40104 ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
      402 ระเบียบกระทรวงการคลัง
 
40201 ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
40202 ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
40203 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
40204 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
40205 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2549
      403 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
 
40301 ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
40302 ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
40303 ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
40304 ว่าด้วยการลาของข้าราชการในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2521
      404 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
40401 ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
40402 ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
40403 ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
40404 ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
      5 หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ
501 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
502 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก
503 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
504 หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
505 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล