โปรแกรมเก่า ถึงมีนาคม 2563

Myoffice 2566

  Myoffice 2565

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ตรวจสอบเงินเดือน e-Money สพม.พล อต  

คู่มือการเข้าใช้งาน e_Money สพม.พล อต

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2566


ข้อมูลพื้นฐาน สพม.พล อต

  โครงสร้างหน่วยงาน

  อำนาจหน้าที่

  วิสัยทัศน์/คนิยม

  พันธกิจ สพม.พล อต 

  ผู้บริหารและบุคลากร

  คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่

  แผนที่แสดงที่ตั้ง

  โทรศัพท์ภายใน update 660501

  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

  E-service : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

การดำเนินงาน สพม.พล อต
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) (e-book)
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570)
   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2565)
   แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)
(e-book)
   แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)
   แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565
  ปีงบประมาณ พศ.2566
   นโยบายและจุดเน้น สพม.พล อต
   แผนปฏิบัติการประจำปี  (e-book)
   แผนปฏิบัติการประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 9 เดือน
  ปีงบประมาณ พศ.2565

 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 นโยบายและจุดเน้น สพม.พล อต

   แผนปฏิบัติการประจำปี (e-book)
   แผนปฏิบัติการประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  ปีงบประมาณ พศ.2564
   รายงานผลการดำเนินงาน (e-book)
   รายงานผลการดำเนินงาน

   คู่มือโรงเรียนปลอดภัย Safety School  (e-book)
   คู่มือการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ (e-book)
   คู่มือการดำเนินงานโครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ (e-book)
   บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 65 .pdf
   รายงานผลโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคม USO (27 ธค 2564)
   ระบบ Big Data สพม.พล อต
   ข้อมูลสารสนเทศ (มิถุนายน 2566 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  สายตรงนิติกร สพม.พล อต

  ประกาศ สพม.พล อต เรื่องแนวทางการลงเวลาปฏิบัติราชการ

  กฎบัตร กรอบคุณธรรม ตสน.
สพม.พล อต ปี งปม.พ.ศ.2566

  แผนเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปี งปม.พ.ศ.2565

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและระพฤติมิชอบ

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน    สพม.พล อต
เดือนสิงหาคม 2566
เดือนกรกฎาคม 2566
เดือนมิถุนายน 2566
ดูทั้งหมด >>>
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คู่มือระบบงาน e-GP

   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.พล อต

   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี งปม.2566 รอบ 6 เดือน

   รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี งปม.2566 รอบ 8 เดือน

   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    DOWNLOAD   สพม.พล อต

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

 

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566
 

...........................................

 
 
 

update : 28 กันยายน 2566

 


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน : ภาษาอังกฤษ    ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566  (ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2566)
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


    ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  (ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2566)
     ผลการพิจารณาย้าย

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อ..เปลี่ยนตำแหน่ง..ไปบรรจุและแต่งตั้ง...บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) (นักวิชาการพัสดุ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก)  (ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2566)
     ประกาศ สพม.พล อต

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง...บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , เจ้าพนักงานธุรการ)  (ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2566)
    ประกาศ สพม.พล อต

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


    ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566  (ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2566)
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ.2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  (ประกาศเมื่อ 1 กันยายน 2566)
     ประกาศ สพม.พล อต

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


    ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566  (ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2566)
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


    ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566  (ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2566)
     ระกาศ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พล อต


แจ้งข่าวโดย....กลุ่มอำนวยการ   สพม.พล อต


ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
นโยบายการงดรับและให้ของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด
(
NO Gift Policy)

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มอำนวยการ   สพม.พล อต


ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มอำนวยการ   สพม.พล อต


แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.พล อต


   "ระบบรายงานการรับนักเรียน 2566"

ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัด .พิษณุโลก

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดจ. อุตรดิตถ์

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.พล อต

   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec.plkutt@gmail.com

 

"เข้าสู่ระบบแจ้งข่าวและการจัดการเอกสารผ่านเครือข่าย"

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

"เข้าสู่ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์"


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.พล อต

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

  code_pr39  Scriptสำหรับใช้นำข่าวเฉพาะของโรงเรียนไปใช้งาน

"เข้าสู่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์"

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 

   

    

นายอดุลย์ ภูปลื้ม

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

DOWNLOAD PHOTO

การให้บริการ สพม.พล อต

คู่มือการให้บริการ สพม.พล อต

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การปฏิบัติงาน สพม.พล อต

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.พล อต


ระบบขอสำเนาประวัติข้าราชการ กพ.7/กคศ.16

"OBEC_CHANNEL ชมรายการย้อนหลัง"

"บริการความรู้  ถึงมือครู"
  ทำแบบทดสอบ

คลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประกาศผลการแข่งขัน(มัธยมศึกษา)

ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์


 ธรรมนูญโรงเรียน  สพม.พล อต

   โรงเรียนวิถีพุทธ

 

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม

ร.ร.ทรัพย์ไพรวัลย์พิทยาคม


ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

 

มาตรการป้องกันภัย สพม.พล อต

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


แบบประเมินความพึงพอใจ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ด้านการบริหารทั่วไป

ด้านวิชาการ

ด้านงบประมาณ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ข้อมูลติดต่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

หมู่  8  ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail : sec.plkutt@gmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"