โปรแกรมเก่า ถึงมีนาคม 2563

  Myoffice 2564 

  Myoffice 2563 

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ตรวจสอบเงินเดือน e-Money สพม.พลอต  

คู่มือการเข้าใช้งาน e_Money สพม.พลอต

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์


 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2564


สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

  โครงสร้างหน่วยงาน

  ข้อมูลผู้บริหาร

  อำนาจหน้าที่

  วิสัยทัศน์/คนิยม

  พันธกิจ สพม.พลอต

  ผู้บริหารและบุคลากร

  แผนที่แสดงที่ตั้ง

  โทรศัพท์ภายใน update 641116

  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

  E-service : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์


   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พศ 2564 
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พศ 2563
   นโยบายและจุดเน้น สพม.พลอต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 update 641017
   คู่มือโรงเรียนปลอดภัย Safety School  (e-book)
   คู่มือการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ (e-book)
   คู่มือการดำเนินงานโครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ (e-book)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (e-book)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (download)
  แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2565)

  ข้อมูลนักเรียน (10 พ.ย. 2564)

  ข้อมูลสารสนเทศ (สิงหาคม 2564)

  ข้อมูลสารสนเทศ e-book  (สิงหาคม 2563)

  ข้อมูลสารสนเทศ (กันยายน 2563)

  ข้อมูลสารสนเทศ e-book  (กันยายน 2563)

มาตรการป้องกันภัย สพม.พลอต

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  สายตรงนิติกร สพม.พล.อต.

   กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 2564


  การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน    สพม.พลอต
ดือนกันยายน 2564 / หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2564  / 2.2 บัญชีที่สำคัญงบประมาณ 2564
เดือนสิงหาคม 2564
เดือนกรกฎาคม 2564
ดูทั้งหมด >>>

คู่มือระบบงาน e-GP

   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพฐ

   ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สพม.พลอต


    DOWNLOAD   สพม.พลอต

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

 

...........................................

 

     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการฯขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

     สพป.พิษณุโลก เขต 1

     สพป.พิษณุโลก เขต 2

     สพป.พิษณุโลก เขต 3

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      จังหวัดพิษณุโลก

      จังหวัดอุตรดิตถ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

     สกสค.พิษณุโลก

     สกสค.อุตรดิตถ์

 

...........................................

 

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล


รายงานการประชุมผู้บริหารฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564  (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564  

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564  (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพฯ ครั้งที่ 3 (Zoom Meeting) วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  

ประชุมผู้อำนวยการเขตพบเพื่อนครู (Conference) วันที่ 8 เมษายน 2564

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564  
 

...........................................

 
 
 

update : 27 November 2021

 


OBEC CHANNEL ชมรายการย้อนหลัง

     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  (ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2564)
     หนังสือนำ ว 3897
     1 ประกาศตำแหน่งว่าง
     2 ประกาศ สพฐ. รายละเอียดตัวชี้วัด
     3 บบรายงานข้อมูล
     4 ำชี้แจงการจัดส่งเอกสาร

 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พลอต


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  (ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2564)
     ประกาศผลการพิจารณาย้าย 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พลอต


     ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน  (ประกาศเมื่อ 6 ตุลาคม 2564)
     ประกาศการขึ้นบัญชี 

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพม.พลอต


 "เข้าสู่ระบบรายงานการรับนักเรียน 2564"  สพฐ. 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

แจ้งข่าวโดย....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพม.พลอต

   

สถานศึกษาในสังกัดกรุณาตรวจสอบ URL Website  และแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ที่ : sec.plkutt@gmail.com

 

"เข้าสู่ระบบแจ้งข่าวและการจัดการเอกสารผ่านเครือข่าย"

 

ส่วนนี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

"เข้าสู่ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์"


  ส่วนนี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด สพม.พลอต

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน...ทุกข่าว...ได้ขึ้นโปรโมทที่หน้าเว็บ โปรดทะยอยส่ง 1 วัน 1 ข่าว นะคะ

  code_pr39  Scriptสำหรับใช้นำข่าวเฉพาะของโรงเรียนไปใช้งาน

"เข้าสู่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์"

..................................................................................................

 

  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง 

   

    

นายสุดเขต  สวยสม

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์


คู่มือการให้บริการ สพม.พลอต


คู่มือการปฏิบัติงาน สพม.พลอต


ติดตามข่าวสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สืบค้นคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

     เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระองค์


เอกสารโรงเรียนคุณธรรม

   ADMIN

ร.ร.ไทรย้อยพิทยาคม

ร.ร.ท่าทองพิทยาคม

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม

ร.ร.หนองพระพิทยา

ร.ร.บ้านโคนพิทยา

ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

ร.ร.แสนตอวิทยา

ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม

ร.ร.ทรัพย์ไพรวัลย์พิทยาคม


ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด 


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ติดตาม..... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน


  กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรง.....ต้องรายงาน

 

คลิก...เข้าสู่เมล์ภาครัฐ สพฐ.


แบบประเมินความพึงพอใจ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ด้านการบริหารทั่วไป

ด้านวิชาการ

ด้านงบประมาณ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ข้อมูลติดต่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235-6    โทรสาร.055-267234      Webmaster  e-mail : sec.plkutt@gmail.com

"website ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนใดที่เป็นประโยชน์อนุญาตให้ปรับประยุกต์ใช้งานได้"